دوشنبه، 20 آذر 1402

اعلام مصوبات سی و ششمین جلسه شورای عالی

اعلام مصوبات سی و ششمین جلسه شورای عالی
مصوبات سی و ششمین جلسه شورای عالی دوره هشتم که به صورت حضوری پنج شنبه 26 مرداد برگزار شد، اعلام گردید.

مصوبات سی و ششمین جلسه شورای عالی دوره هشتم (به صورت حضوری)

روز پنج شنبه مورخ 26/05/1402

 

مصوبه (1)

مقرر شد کمیته ای متشکل از نماینده سازمان نظام پزشکی، نماینده شورای عالی و نماینده شهرداری مطالب عنوان شده از طرف اعضای محترم شورایعالی را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند تا پس از جمع بندی  و اجرای موارد در شهر تهران مراتب جهت الگوبرداری به کل کشور منعکس گردد.

 

مصوبه (2)

با عنایت به لزوم درمان به موقع مسمویت ها و دسترسی عادلانه مردم به خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی، نحوه ایجاد، تکمیل و تجهیز مراکز مسمومیت ها در سراسر کشور با در نظر گرفتن نقشه شیوع مسمومیت های کشور ، در کمیسیون تخصصی مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی با حضور نمایندگان معاونت های بهداشت، درمان و آموزش وزارت بهداشت ، پزشکی قانونی ، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور ، معاونین آموزش و فنی و نظارت نظام پزشکی ، رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی حقوق پزشکی و آقای دکتر حیدری و سایر کارشناسان حسب صلاحدید ریاست کمیسیون تخصصی مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی بررسی و نتیجه ظرف دو هفته به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.

 

مصوبه (3)

مقرر گردید سازمان نسبت به پیگیری مصوبه شماره 1  بیست‌ و پنجمین جلسه شورای عالی مورخ  29/10/1401 در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اقدام و هماهنگی جهت دعوت از آقای دکتر فروتن دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت و کارشناسان ذیربط آن ستاد ، رئیس محترم کمیسیون بهداشت مجلس و خانم دکتر صالحی مبارکه و خانم دکتر رحمانی نمایندگان ناظر مجلس در ستاد ملی جوانی جمعیت و آقای دکتر بانکی پور نماینده محترم مجلس جهت شرکت در جلسه شورای عالی معمول نمایند.

 

مصوبه (4)

سازمان نسبت به پیگیری مصوبه شماره 7 سی و پنجمین جلسه شورای عالی مورخ 29/04/1402 مبنی برترمیم تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی و دارویی در شش ماهه دوم سال 1402 با لحاظ مصوبات جلسه مورخ 14/05/1402کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه اقدام نماید.

 

مصوبه (5)

سازمان پیگیری لازم در خصوص تسریع در احصاء و اعلام قیمت تمام شده خدمات تشخیصی و درمانی و دارویی موضوع مصوبه شماره 5 بیست و نهمین جلسه شورای عالی مورخ 07/02/1402 را معمول نماید.

 

مصوبه (6)

نحوه جذب اسپانسر به رئیس کل سازمان تفویض گردید که حسب صلاحدید و با صرفه و صلاح سازمان اقدام نمایند.

 

مصوبه (7)

در خصوص اضافه شدن تبصره 2 به ماده 13 آئین نامه جذب و استخدام نیروی انسانی و تعیین امتیاز، پیشنهاد کمیسیون به شرح زیر با لحاظ تدوین پرسشنامه استاندارد جهت 4 محور توسط سازمان تصویب گردید.

" - با تاکید بر موارد مندرج در تبصره 1 ماده13 آئین نامه جذب و استخدام ، جهت تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد موقت به دائم ، مطابق فرم شماره 3 پیوست این آئین نامه ، کسب حداقل 70 امتیاز مورد تایید قرار گرفت و در این رابطه ضروری است در هر یک از بندهای چهارگانه کسب امتیاز فرم فوق ، حداقل (دو سوم) امتیاز مبنای تبدیل وضعیت قرار گیرد.

-جهت تاکید و شفاف نمودن امتیاز معیار ، لازم است مصوبه فوق در فرم شماره 3 و ذیل بندهای کسب امتیاز لحاظ شود."

ضمناً معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان موظف شد که جدول امتیاز دهی کمّی فرم های چهارگانه را تهیه نموده و امتیاز دهی بر مبنای این فرم های کمّی صورت گیرد.

 

مصوبه (8)

مکاتبه شماره 13504/20/100 مورخ 13/04/1402 رئیس شورای اسلامی کار مطرح و تصویب نشد.

 

مصوبه (9)

مقرر گردید جهت کلیه پرسنل سازمان نظام پزشکی  کل و پرسنل نظام پزشکی تهران بزرگ از یک کد واحد کارگاهی استفاده گردد و پرداخت کلیه کارکنان یکسان و حسب محل اشتغال از منابع سازمان کل و تهران بزرگ پرداخت گردد.

 

مصوبه (10)

کمیته ای متشکل از نمایندگان نظام پزشکی کل ، نظام پزشکی تهران بزرگ و شورای عالی جهت بررسی سهم تهران بزرگ از درآمدها و تعیین وضعیت ساختمان های نظام پزشکی تشکیل و نتیجه جهت طرح در شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند . نماینده شورای عالی یکی از اعضای هیات رئیسه به جز دبیر می باشد.

مصوبه (11)

دستور العمل نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی ، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ارجاعی از کمیسیون تخصصی مشورتی تبلیغات تا بند "ب " ماده 20 با اصلاحات به تصویب رسید.

 

دکتر امیر صدری امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.