ﺳﻪشنبه، 26 تیر 1403

باب چهارم- هيات عالي انتظامي

فصل اول- سازمان و تشكيلات

ماده91- مقر هيات عالي در تهران است و تركيب و طرزانتخاب اعضاي آن همان است كه در قانون پيش بيني شده است.

ماده92- چنانچه هيات عالي داراي شعب متعدد باشد، رئيس شعبه اول، عهده دارمسئوليت اموراداري از جمله ارجاع پرونده ها است.

ماده93- هرهيات داراي يك رئيس و يك دبير مي باشد كه در اولين جلسه و با راي مخفي اكثريت اعضا، براي مدت 2سال انتخاب مي شوند. تجديد انتخاب آنها براي دوره بعد بلا اشكال است. تعداد جلسات هيات و زمان تشكيل آنها با توجه به تناسب پرونده ها و تراكم امور با مشاوره اعضا توسط رئيس هيات تعيين ميشود.

تبصره1- اداره جلسات با رئيس و در غياب وي با دبير هيات بوده و چنانچه هيچيك از ايشان در جلسه حضور نداشته باشند، اعضاي حاضر از ميان خود و با اكثريت آرا يكنفر را براي اداره همان جلسه انتخاب مي نمايند.

تبصره2- احكام رئيس و دبير هيات عالي انتظامي توسط رئيس كل سازمان صادر مي گردد.

ماده94- هيات عالي داراي دفتري است كه تصدي آن با رئيس دفتر بوده و تحت نظارت رئيس هيات انجام وظيفه مي كند.

 

فصل دوم- صلاحيت و حدود وظايف هيات عالي انتظامي

ماده95- صلاحيت و حدود وظايف هيات عالي به شرح ذيل است:

الف- تجديد نظرنسبت به آراي موضوع بندهاي (د),(ه),(و) و(ز) تبصره يك ماده 28 قانون.

تبصره: منظور از آراي قابل تجديد نظر اعم است از آراي محكوميت يا برائت صاحبان حرفه هاي پزشكي و وابسته در مورد محروميت از اشتغال.

ب- رسيدگي مجدد نسبت به آراي قطعي بدوي يا تجديد نظر كه خلاف قانون صادر شده است، به درخواست رئيس كل سازمان.

تبصره : منظور از آراي قطعي آرايي است كه يا در مهلت مقرر از آن تجديد نظر خواهي نشده يا آرايي كه از هيات تجديد نظر انتظامي صادر شده باشد.

ج- رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص از طرز كاردادسراها و هياتهاي بدوي و تجديد نظرانتظامي.

د- نظارت عاليه بردادسراها و هياتهاي بدوي و تجديد نظرانتظامي.

ه-  ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در امورهياتهاي انتظامي.

و- رسيدگي به اعتراض طرفين يانمايندگان قانوني آنان نسبت به نظريه كارشناسي هيات بدوي انتظامي موضوع تبصره (5) ماده (35) قانون.

 

فصل سوم- درخواست تجديد نظر از هيات عالي انتظامي و مقدمات و نحوه رسيدگي هيات

ماده96- اشخاص ذيل حق درخواست تجديد نظر از هيات عالي را دارند:

 الف- محكوم عليه يا نماينده قانوني او.

 ب- شاكي يا نماينده قانوني او.

ماده97- مهلت تجديد نظر خواهي بيست روز از تاريخ ابلاغ  راي تجديد نظرخواسته است. چنانچه اعتراض خارج از مهلت به عمل آمده باشد، هيات قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي صادر مي نمايد.

ماده98- هزينه تجديد نظرخواهي در هيات عالي مطابق مصوبه شورايعالي است. چنانچه متقاضي به تشخيص رئيس هيات يا رئيس كل سازمان، فاقد استطاعت باشد، ازپرداخت آن معاف خواهد بود.

ماده99- چنانچه محكوم عليه از تعقيب دعوي تجديد نظرخواهي در هيات عالي منصرف شود و درخواست خود را مسترد نمايد، هيات قراررد درخواست تجديد نظر خواهي صادر نموده و راي تجديدنظرخواسته به قوت خود باقي خواهد ماند.

تبصره- چنانچه پس از استرداد درخواست تجديدنظر، هيات عالي راي صادره را مخالف قوانين و مقررات و يا موازين علمي و فني تشخيص دهد، مي تواند راسا به موضوع رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر نمايد.

ماده100- رسيدگي درهيات به نوبت به عمل مي آيد، مگراينكه به تشخيص رئيس هيات، رسيدگي خارج ازنوبت ضرورت داشته باشد.

ماده101- رئيس هيات، پرونده هاي ارجاعي را شخصاً بررسي و گزارش آنرا تنظيم نموده يا به نوبت به يكي از اعضا ارجاع مي نمايد. عضو هيات مكلف است ظرف يك هفته خلاصه اي از جريان پرونده و دلايل طرفين و جهات تجديد نظرخواهي را ضمن اظهار عقيده خود كتبا اعلام نمايد تا در جلسه بعدي هيات مطرح شود. هيات با توجه به گزارش عضومحقق وتحقيقات بعمل آمده، مشاوره نموده و به شرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد:

الف- در صورتي كه به نظر هيات اخذ توضيحي از طرفين لازم باشد، با تعيين وقت رسيدگي از طرفين دعوت به عمل مي آيد. موارد اخذ توضيح در صورتمجلس هيات و در احضاريه هاي طرفين قيد مي شود. عدم حضور مانع از رسيدگي نيست.

ب- در مواردي كه از طرفين دعوت به عمل مي آيد، ابتدا از تجديد نظر خواه يا شهود و كارشناس در صورتي كه دعوت شده باشند و سپس از تجديد نظرخوانده تحقيق مي شود. خلاصه اظهارات طرفين بايد در صورتمجلس ثبت شود.

ج- هيات عالي منحصراً درحدود تجديدنظرخواهي و آنچه كه درمرحله تجديدنظر بررسي شده است حق رسيدگي دارد. چنانچه درجريان بررسي به تخلف جديدي برخورد نمايد، پرونده را جهت رسيدگي به رئيس هيات مديره نظام پزشكي محل ارسال مينمايد.

د- چنانچه راي از هيات بدوي يا تجديد نظر فاقد صلاحيت صادر شده باشد، هيات عالي ضمن نقض آن، پرونده  را به مرجع صالح ارسال مي نمايد.

ه- در صورتيكه راي تجديدنظرخواسته به صورت قرار باشد و به هر علتي نقض شود،  پرونده جهت رسيدگي به هيات تجديد نظر ارسال مي شود. هيات تجديدنظر مكلف است به ماهيت موضوع رسيدگي نموده و حكم مقتضي صادر نمايد.

و- چنانچه راي تجديدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات صادر شده باشد، هيات ضمن تائيد راي هيات تجديدنظر، پرونده را به مرجع مربوط اعاده مي دهد.

ز- در صورتيكه به نظر هيات، تحقيقات پرونده كامل نباشد و اخذ توضيح از كارشناس يا شهود براي احراز و كشف واقع لازم باشد، هيات  ميتواند راساً و با دعوت از آنان تحقيقات مورد نظر را انجام داده يا كتباً از كارشناس استعلام نمايد يا رفع نقايص و تكميل پرونده را با ذكرموارد نقص از دادسرا يا هياتهاي انتظامي بخواهد.

ح- چنانچه راي تجديد نظر از حيث رعايت مقررات يا اصول و موازين علمي وفني، مخدوش يا غير موجه باشد، هيات راي رانقض و راي مقتضي صادر مي نمايد.

ماده102- مقرراتي كه در دادرسي بدوي يا تجديد نظر رعايت مي شود، در مرحله رسيدگي در هيات عالي نيز جاري است، مگر اينكه به موجب قانون يا مقررات آئين نامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده103- هيات عالي مي تواند از دادستان صادركننده كيفرخواست يا جانشين قانوني او براي دفاع از كيفر خواست دعوت به عمل آورد. عدم حضورايشان مانع از رسيدگي نيست.

تبصره- دادستان صادركننده كيفرخواست يا جانشين قانوني او مي تواند در موارد ضروري با هماهنگي رئيس هيات عالي براي دفاع از كيفرخواست درجلسه هيات شركت نمايد.

ماده104- هيات عالي بايد در ذيل راي خود قطعيت آنرا تصريح نمايد.

ماده105- باتوجه به تبصره الحاقي به ماده 40 قانون، اشخاصي كه به آراي قطعي هياتهاي بدوي، تجديدنظر و عالي انتظامي اعتراض داشته باشندمي بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ راي، اعتراض خودرا به دفتر هيات صادركننده راي قطعي تسليم و رسيد دريافت نمايند. دفتر هيات مكلف است اصل پرونده راضمن برگ شماري، ظرف مدت يكهفته به دفتركل دادگاههاي تجديدنظردادگستري استان مربوط ارسال نمايد.

تبصره- به درخواست تجديدنظرخواهي، مبلغ ده هزار ريال تمبر الصاق مي گردد.

فصل چهارم نحوه رسيدگي به اعتراضات و شكايات از طرز كار هيات‌هاي بدوي و تجديد نظر انتظامي و اعمال نظارت بر آنها

ماده106- چنانچه هيات عالي در جريان رسيدگي به پرونده هاي انتظامي يا در تعقيب شكايت اشخاص يا اعلام مقامات و مراجع اعم از شورايعالي، رئيس كل، هيات مديره، شوراي هماهنگي استان، دادستان و معاونين او هرگونه اخلال يا سوء جرياني مشاهده نمايد، مي تواند راساً به موضوع رسيدگي كرده و مراتب را با ذكر چگونگي آن به هريك از اركان سازمان كه مسئوليت موضوع به عهده آن است، اعلام نموده و رفع آن را بخواهد.

ماده107- در صورتيكه سوء جريان ناشي ازمسامحه  در رسيدگي به وظايف محوله يا عدم رعايت بيطرفي يا اعمال غرض يا جهات ديگري باشد كه به حسن جريان امور هياتها اخلال نمايد، هيات عالي مي تواندعزل متخلف يا تعقيب انتظامي يا انحلال واحد را از رئيس كل سازمان درخواست نمايد.