ﺳﻪشنبه، 26 تیر 1403

هیات رئیسه مجمع عمومی

دکتر یوسف کاظمی

رئیس مجمع عمومی

دکتر فرنود گودرزی

نواب رئیس مجمع عمومی

دکتر عباس آقازاده مسرور

نواب رئیس مجمع عمومی

دکتر یاسر صالحی نجف آبادی

منشی (دبیر) مجمع عمومی