چهارشنبه، 5 مهر 1402

هیات رئیسه مجمع عمومی

دکتر محمدحسین انصاری مود

رئیس مجمع عمومی

دکتر اردوان یاراحمدی

عضو هیات رئیسه مجمع

دکتر ایرج کریم فر

عضو هیات رئیسه مجمع

دکتر سعید شاقاسمی

عضو هیات رئیسه مجمع