چهارشنبه، 30 خرداد 1403
ادامه مطلب

دراجراي ماده 2ومواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشكی مصوب 25/1/83 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 16/8/83 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسیده وبه منظور تلاش در راستای پيشبرد و اصلاح امور پزشكی و حفظ شئون جامعه پزشكي و حمايت از حقوق صنفی و حرفه ای شاغلين حرفه هاي پزشكی و همچنين حفظ وحمايت ازحقوق بيماران، رسيدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلين حرفه های پزشكی و وابسته موضوع ماده 4 قانون سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ايران به شرح مواد آتی در دادسراها، هياتهای بدوی انتظامی شهرستانها، هياتهای تجديد نظر انتظامی استانها و هيات عالی انتظامی مستقر در سازمان نظام پزشكی مركز صورت می گيرد.

هیاتهای انتظامی پزشکی:

(ماده 28) سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیاتهای عالی انتظامی و در مراکز استان ها دارای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر و در شهرستانها دارای هیاتهای بدوی انتظامی پزشکی می باشد.(ماده 29) در معیت هیاتهای بدوی انتظامی , اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی با رای اعضای هیات مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می شوند.

ارکان معاونت انتظامی

 • هیات عالی
 • اداره كل امور هيات‌هاي انتظامي
 • مرکز پیشگیری از قصور و جرائم پزشکی

شرح وظایف

 • پی گیری واجرای دستورالعمل های ارسالی از سوی معاونت انتظامی سازمان مرکزی
 • اجرای مصوبات هیات مدیره که توسط ریاست هیات مدیره ابلاغ می گردد
 • دستور تشکیل کمیته های کارشناسی تخصصی برای بررسی پرونده های ارجاعی و نظارت بر عملکرد آنها
 • مکاتبه با مراجع ذیصلاح قضایی و درمانی جهت تکمیل پرونده های انتظامی
 • ارتباط و تعامل با دستگاه قضایی و انتظامی
 • دستور ثبت اطلاعات مربوط به پرونده های انتظامی در سیستم یکپارچه سازمان مرکزی
 • ارایه گواهی عدم سوء پیشینه با هماهنگی معاونت انتظامی سازمان مرکزی
 • مشارکت در تشکیل شوراهای حل اختلاف
 • مشاوره و راهنمایی مراجعین در حیطه امور انتظامی
 • ارایه شکایات رسیده به دادسرای انتظامی جهت ثبت شکایات و راهنمایی شاکیان جهت مشاوره بادادستان یا دادیار اول
 • نظارت بر کلیه مراحل رسیدگی به امور پرونده های انتظامی از دادسرا تا هیات تجدیدنظر انتظامی استان
 • پاسخ به درخواست های کارشناسی از طرف مراجع ذیصلاح قضایی
 • پاسخ به استعلام مراجع قضایی در خصوص عضویت اعضاء و اعلام مشخصات فردی و مکاتباتی اعضاء به مراجع قضایی مطابق ضوابط و مقررات
 • بررسی آماری و تحلیل شکایات واصله و آرای صادره از دادسرا و هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی
 • دستور انتشار موارد شایع قصور پزشکی جهت پیشگیری از تکرار آن در مجلات سازمان نظام پزشکی
 • ایجاد پایگاه تحقیقاتی برای بررسی موارد قصور پزشکی و ارایه راهکارهای علمی و عملی برای پیشگیری از تکرار آنها

دکتر سید علی ریاض

معاون انتظامی