چهارشنبه، 30 خرداد 1403
ادامه مطلب

معاونت آموزشی و پژوهشی

آموزش و پژوهش به عنوان دو بال اصلي پيشرفت و ترقي دانش پزشکي در زمینه های مختلف مرتبط با فعاليتهاي سازمان اعم از علمي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي اقتصادي قابل تعريف است.

يکي از مسووليتهاي تاريخي و اساسي سازمان نظام پزشکي حفظ و حراست از کيان جامعه پزشکي است که در پي آن استيفاي حقوق آحاد شهروندان به ويژه بيماران محقق ميشود.

اين مسووليت در ذات خود نيازمند آموزشهاي تخصصي و همگاني براي شاغلان حرف پزشکي و مردم است به گونهاي که با استفاده از ظرفيتهاي بينظير همکاران ميتوان هم برنامههاي متعدد آموزش مداوم و هم برنامههايي جهت ارتقاي آگاهي عمومي در سطوح مختلف دبستان تا دبيرستان و حتي اصناف مختلف ايجاد و اجرا کرد.

امید است با همکاري همهي بخشهاي سازمان و هماهنگي انجمنهاي علمي تخصصي و اعضای محترم سازمان به عنوان ذينفعان اصلي اين برنامه با نگاه دقيق از راهنماييهاي دلسوزانه همکاران بهرهمند شويم.

این معاونت از بخش‌ها و اداره‌های زیر تشکیل شده است:

  • اداره آموزش
  • اداره پژوهش
  • آموزش مجازی
  • مجله علمی پژوهشی (فارسی)
  • مجله علمی پژوهشی (انگلیسی)
  • مرکز آموزش مهارت های حرفه ای
  • دفتر دستیاری و تحصیلات تکمیلی
  • دبیرخانه طب ایرانی و مکمل

برای اطلاع از شرح وظایف هر بخش می‌توانید به صفحه‌ بخش مربوطه مراجعه کنید.