چهارشنبه، 2 خرداد 1403

ادامه مطلب

شرح وظایف اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات:

 • تهیه و تنظیم برنامه‌های مستمر ، دوره‌ای و یا موردی از واحدهای تابعه به منظور سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی سازمان نظام پزشکی
 • ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت اعضای محترم سازمان از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوعوابط و شاخص های مورد ارزیابی سازمان نظام پزشکی
 • تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل منظم جهت اطلاع رییس کل سازمان از عملکرد واحدهای مختلف
 • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور واحدهای مختلف
 • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیران و کارکنان بر اساس ارزیابی انجام شده و ارائه گزارش به رییس کل سازمان و بررسی راهکارهای اصلاحی در صورت انحراف از معیار
 • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و ریاست دانشگاه
 • آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشگاه
 • اعلام نظر در مورد میزان رضایت ارباب رجوع از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور ذیربط به منظور اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی ایشان در چارچوب قوانین و مقررات
 • ارزیابی عملکرد :

 • همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان نظام پزشکی و استان ها و شهرستان ها
 • اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم
 • احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به کمیته تحول اداری سازمان مستندات لازم
 • همکاری و هماهنگی با کمیسیون تحول اداری دانشگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد در دانشگاه و واحد های تابعه و تحلیل و آسیب شناسی ارزیابی‌های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
 • انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد عمل و ارائه پیشنهادهای لازم
 • پاسخگویی به شکایات :

 • دریافت شکایات سامانه ای، حضوری و مکتوب مراجعین و کارکنان
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
 • بررسی و پاسخگویی به شکوائیه های ارسالی از نهادهای نظارتی و سایر واحدهای فرا دستگاهی
 • پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادات واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
 • جمع بندی شکایات به صورت دوره ای و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه گزارش برای رییس کل سازمان و ارائه راهکارهای اصلاحی جهت کاهش میزان شکایات

دکتر مصطفی عبدالهی

سرپرست اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات