پنجشنبه، 7 اسفند 1399

کلیه فرآورده های سلامت محور از مسیر داروخانه تامین شود

  • 20 بهمن 1398
  • 11:43
  • سازمان
  • 0 دیدگاه
  • 917 بازدید
  • Article Rating
کلیه فرآورده های سلامت محور از مسیر داروخانه تامین شود
بر اساس بخشنامه جدید وزارت بهداشت کلیه فرآورده های سلامت (نظیر دارو،تجهیزات و ملزومات پزشکی به خصوص اقلام کاشتنی مصرفی در اتاق عمل) الزاما باید از مسیر داروخانه تامین و مدیریت شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی نظام پزشکی در نامه دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشگاههای علوم پزشکی آمده است:


رﺋﯿﺲ/ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه / داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ .....

ﺑﺎ ﺳﻼم؛

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر (ﻧﻈﯿﺮ دارو، ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﻣﻠﺰوﻣـﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ) و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎران، از اوﻟﻮﯾﺖﻫـﺎی ﻧﻈـﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻮده و ﯾﮑـﯽ از ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺻﺎﻟﺖ دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر و اراﺋﻪ اﯾﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺿـﺮوری اﺳـﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ (دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ):

(TTAC) ﮐﻨﺘﺮل اﺻﺎﻟﺖ و رﻫﮕﯿﺮی و ردﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و در رأس آنﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده و اﯾﺠـﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺖ و ﺿـﺮورت ﻣﻮﺿﻮع در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﺎران ﺿـﺮوری اﺳـﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾـﻊ دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔـﺮدش ذﯾـﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدد.

داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد:

اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ و وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮاﯾﯽ:

ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺒﻞ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﻞ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

- درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﻼم ﻓﺮآوردهﻫﺎ از ﻃﺮف ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺴﺘﺮی (اﻋﻢ از داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ) ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﭘﺰﺷـﮏ ﺑﻪ داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ (داروﺳﺎز ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﺮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

- ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ و ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ

- ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ داروﺧﺎﻧﻪ (داروﺳﺎز ﻣﺴﺘﻘﺮ در داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷـﺪه از ﺳﻮی داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ

-ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ داروﺧﺎﻧﻪ

تبصره: ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ (ﻧﻈﯿﺮ دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ)  ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻗﻼم ۱ﺗﺒﺼﺮه ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﺴﯿﺮ داروﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدد. ﺷـﺎﯾﺎن ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاورده ﺧﺎرج از ﻣﺴﯿﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

تبصره: ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ ﻫﺎی اﺗﺎق ﻋﻤﻞ زﯾﺮ ۲ﺗﺒﺼﺮه ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ داروﺧﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪود اﻧﺘﻈﺎرات از داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ:

۱.ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ورود و ﻣﺼﺮف ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ (دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت) در ﺑﺨﺶ

۲.  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ

۳. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آوری و ﻣﺼﺮف ﻓﺮاورده ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ

۴.اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدی اﻗﻼم از داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ و ﭘﺰﺷﮑﺎن

  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ داروﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﻤﺎران از ﺑﺨﺶ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ و ﺣﺬف اﻗﻼم از ۵ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﯿﻤﺎران در زﻣﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ، ﻓﻮت ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﻤﺎر

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺼﺮﻓﯽ از ﺑﺨﺶ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨـﺶ ﺑـﻮده و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

*ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑـﺮ ﻣـﻮارد ﻓـﻮق ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه: ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ داروﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪ اﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﺒﻨـﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ آن (ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺎن / ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ داروﺧﺎﻧﻪ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﯿـﺎت رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻈﺎرت: ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻓﻮق ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو و ﻣﻌﺎوﻧـﺖ درﻣـﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر) ﺑﺎ ﺻﺪور اﺑﻼغ از ﻃﺮف رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﺮوری اﺳـﺖ ﺑﺎزدﯾـﺪﻫﺎی دور‌های از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻫـﺮ ﺷـﺶ ﻣـﺎه ﯾﮑﺒـﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﺎم و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.

اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر از زﻣﺎن اﺑﻼغ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

اقدام عجیب وزارت بهداشت در اعطای مسئولیت تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها به داروسازان/ حذف مهندسان پزشکی از مسئولیت تجهیزات پزشکی بیمارستان ها/

اقدام عجیب وزارت بهداشت در اعطای مسئولیت تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها به داروسازان/ حذف مهندسان پزشکی از مسئولیت تجهیزات پزشکی بیمارستان ها/

زهرا رحیمی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.