ﺳﻪشنبه، 19 اسفند 1399

شیوه اجرایی قانون مالیات مستقیم اعلامی سازمان مالیاتی برای عملکرد سال 98 ابلاغ شد

  • 17 آذر 1398
  • 12:38
  • سازمان
  • 0 دیدگاه
  • 2832 بازدید
  • Article Rating
شیوه اجرایی قانون مالیات مستقیم اعلامی سازمان مالیاتی برای عملکرد سال 98 ابلاغ شد
سازمان امورمالیاتی کشور رویه اجرای قانون مالیاتی برای عملکرد سال 1398 را تشریح نمود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی ، دکتر محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به روسای نظام پزشکی شهرستان ها ؛شیوه اجرایی قانون مالیات مستقیم اعلامی سازمان مالیاتی برای عملکرد سال 1398 را اطلاع رسانی نمود.

در این شیوه نامه اجرایی آمده است:
مطابق با ماده 97 اصلاحیه اخیر قانون مذکور، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی که مودی از ارائه اظهار نامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند . درصورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست .


حکم موضوع تبصره ماده  ( 239) این قانون در اجرای این ماده جاری است .

بنابراین با عنایت به مراتب فوق ، نکته حائز اهمیت این است که در رسیدگی های آتی برای عملکرد سال 1398 روش تشخیص علی الراس حذف و رسیدگی ها بر مبنای اظهار نامه مؤدیان صورت خواهد پذیرفت . برای انجام این مهم، در اصلاحیه اخیر قانون مورد بحث تکالیفی بر عهده مؤدیان محترم مالیاتی گذاشته شده که از جمله آن می توان به مفاد ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب  31/04/1394 اشاره نمود که اشعار می دارد صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مروبوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند .

بر این اساس و مطابق با آیین نامه اجرایی مربوطه که به موجب بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 این سازمان موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها از ماشینی  ( مکانیزه ) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ابلاغ گردیده است ، صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل حجم فعالیت و با نوع به سه گروه ذیل تقسیم میشوند.


    حجم فعالیت :

1-1 گروه اول
به صاحبان مشاغلی اطلاق می گردد که میزان فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بیش از سه میلیارد تومان می باشد .

 چنانچه میزان فروش مؤدیان مذکور مشخص نباشد، مؤدیانی در این گروه قرار میگیرند که ده برابر در آمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، مبلغ سه میلیارد تومان و بیشتر باشد.

در خصوص مشاغل صرفا خدماتی  50% مبالغ تعیین شده فوق الذکر ملاک میباشد . یعنی در خصوص شاخص فروش، معیار بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان و درخصوص شاخص درآمد مشمول به میزان پنج برابر، ملاک عمل میباشد .

2-1- گروه دوم

به صاحبان مشاغلی اطلاق می گردد که میزان فروش کالا و خدمات سال قبل آنها بیش از یک میلیارد تومان وتا سه میلیارد تومان می باشد.

 چنانچه میزان فروش مؤدیان مذکور مشخص نباشد، مؤدیانی در این گروه قرار میگیرند که ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قیل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی  ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، بیشتر از مبلغ یک میلیارد تومان و تا سه میلیارد تومان باشد.

درخصوص مشاغل صرفا خدماتی 50% مبالغ تعیین فوق الذکر ملاک میباشد . یعنی در خصوص شاخص فروش، معیار بیش از پانصد میلیون تومان و تا یک میلیارد و پانصد میلیون تومان و در خصوص شاخص درآمد مشمول به میزان پنج برابر، ملاک عمل میباشد .


3-1- گروه سوم

به صاحبان مشاغلی اطلاق می گردد که میزان فروش کالا و خدمات سال قبل آنها کمتر از یک میلیارد تومان میاشد.

چنانچه میزان فروش مؤدیان مذکور مشخص نباشد، مؤدیانی در این گروه قرار می گیرند که ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی ( مجموع اصلی و متمم ) عملکرد  سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، کمتر از مبلغ یک میلیارد تومان باشد.

در خصوص مشاغل صرف خدماتی 50%مبالغ تعیین شده فوق الذکر ملاک میباشد. یعنی در خصوص شاخص فروش، معیار کمتر از مبلغ پانصد میلیون تومان و در خصوص شاخص درآمد مشمول به میزان پنج برابر، ملاک عمل میباشد.

2- نوع فعالیت : صاحبان محترم مشاغل میبایست این نکته را مورد توجه ویژه قرار دهند که مشاغل زیر در هر صورت، با هر میزان درآمد مشمول مالیات ( خدماتی و غیر خدماتی ) جزء مؤدیان گروه اول محسوب می گردند:

    دارندگان کارت بازرگانی ( وارد کنندگان و صادرکنندگان )
    صاحبان کارخانه و واحدهای تولیدی و بهره برداران معدن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط .
    صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
    صاحبان بیمارستان ها ، زایشگاه ها، کلینیک های تخصصی
    صاحبان مشاغل صرافی
    فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط


با تفاسیر عنوان شده و نظر به اینکه وفق ماده 97 اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه میباشد، به استناد اظهارنامه هایی است که با رعابت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، از این رو با توجه به اهمیت اظهارنامه توسط مؤدیان محترم ، اهم مشخصات و اطلاعات مورد نیاز اظهار نامه های مربوط به هر یک از گروه های موصوف ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 9/12/1394 این سازمان موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع مادره (95) اصلاحیه اخیر قانون فوق الذکر ، به شرح ذیل بیان می گردد. خاطر نشان می سازد که در این خصوص ، فرم های مربوطه توسط این سازمان طراحی و در اختیار مؤدیان محترم قرار می گیرد .

مشخصات اظهار نامه های مربوط به گروه اول:

    اطلاعات هویتی شامل اطلاعات هویتی و مکانی و مجوزهای فعالیت اقتصادی .
    درآمد مشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق
    صورت حساب سود و زیان
    ترازنامه
    اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی


مشخصات اظهار نامه های مربوط به گروه دوم:

    اطلاعات هویتی شامل اطلاعات هویتی و مکانی و مجوزهای فعالیت اقتصادی
    درآمد مشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق
    صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط) .
    اطلاعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی
    اطلاعات حساب های بانکی مربط به فعالیت شغلی


مشخصات اظهار نامه های مربوط به گروه سوم:

    اطلاعات هویتی شامل اطلاعات هویتی و مکانی و مجوزهای فعالیت اقتصادی
    درآمد مشمول مالیات ، بخشودگی ها ی مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق
    خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط) .
    اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی اظهار نامه اشخاص حقوقی و شرکت ها

طبق مفاد ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم و بند (ب ) ماده 132 اصلاحی قانون مزبور ، اظهار نامه اشخاص حقوقی و شرکت ها طبق نمونه ای است که توسط این سازمان تهیه می شود . بر این اساس عناوین مهم اظهار نامه اشخاص حقوقی طبق نمونه مذکور به شرح ذیل می باشد :

    اطلاعات هویتی
    مجوزها و درآمد مشمول مالیات
    درآمدهای معاف
    هزینه ها
    ترازنامه
    صورت حساب سود و زیان
    گردش حساب سود و زیان انباشته
    صورت حساب سرمایه
    درآمد پیمانکاری
    واردات و صادرات
    اطلاعات سرمایه گذاری
    اطلاعات مربوط به کل حساب های بانکی شخص حقوقی

با توجه به توضیحات فوق اظهار نامه هایی که با شرایط مقرر و با رعایت مقررات پیش گفته ، تنظیم و در مهلت مقرر قانونی ارسال شود ، مورد پذیرش این سازمان قرار خواهد گرفت . مورد پذیرش قرار گرفتن ، بدین معنی می باشد که بدون رسیدگی همان میزان درآمد با سود زبانی را که مودی محترم ابراز نموده است عینا" مورد قبول واقع و بدون صدور برگ تشخیص مالیات ، برگ قطعی صادر و مورد مؤدی ابلاغ می گردد.

لازم به ذکر است ، وفق مقاد قسمت اخیر ماده 97 قانون مالیات های مستقیم ، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در جهت راستی آزمایی مندرجات اظهار نامه و ردآمد با سود زبان ابرازی مؤدی ، تعدادی از اظهار نامه ها را بر اساس شاخص ها و معیار های تعیین شده مورد بررسی و حسابرسی قرار دهید .

اظهار نامه مالیاتی تسلیمی مؤدیان ، بر اساس معیارهای ، شاخص ها و قواعدی که هر ساله در موتور ریسک سامانه سئیم طرح جامع مالیاتی پیش بینی می گردد، تطبیق داده می شود . در این صورت :

    درخصوص اظهار نامه هایی که ریسک آن وقف شرایط یادشده در سطح پایین تشخیص داده شود ، مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می گردد.
    اظهار نامه هایی که با درجه ریسک متوسط شناسایی گردد، مورد حسابرسی واقع می گردد.
    همچنین پرونده مالیاتی اظهار نامه هایی که درجه ریسک آن ها وفق معیارهای مربوطه در حد بالا تشخیص داده شود به کارگروه ویژه منتخب سازمان امور مالیاتی کشور جهت حسابرسی ویژه ارجاع خواهد گردید.


با عنایت به مراتب پیش گفته و با تأکید بر اینکه در اجرای مواد 166 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی این سازمان جمع آوری ، پالایش و تجزیه و تحلیل می گردد، این سازمان از کلیه مؤدیان محترم مالیاتی و در تمامی منابع مالیاتی اشخاص حقوقی ، مشاغل ، املاک و .... درخواست می نماید اظهار نامه مالیاتی خود را صرفا منطبق با واقعیات تنظیم و ارسال نمایند تا مشمول فرآیند رسیدگی به اظهار نامه های با ریسک بالا و حسابرسی ویژه مربوط به اینگونه اظهار نامه ها نگردد.

سازمان امور مالیاتی درخصوص آن دسته از مؤدیان محترمی که از ارسال اظهار نامه مالیاتی در مهلت قانونی خودداری نموده اند نیز بر اساس اطلاعات و فعالیت های اقتصادی موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی ( کسب شده از طرح جامع مالیاتی ) ، نسبت به ایجاد اظهار نامه برآوردی و مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و ابلاغ آن اقدام نمایند .

نکته حائزه اهمیت این است که اینگونه مؤدیان علاوه بر مالیات و سایر جرایم از بابت عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی ، جریمه غیر قابل بخشش معادل سی درصد 30 % مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مورد بحث و ده درصد 10 % مالیات متعلق برای سایر مؤدیان مطالبه و وصول می گردد.


انتهای پیام

زهرا رحیمی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.