شنبه 17 خرداد 1399
ادامه مطلب

واحد وام سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلام و با استظهار به عنایات حضرت بقیه الله امام زمان حجت بن الحسن العسکری (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) در تابستان سال 1380 به منظور انجام خدمات عام المنفعه و اعطای وام و اعتبارات با کار مزد کم از طریق سپرده های ذخیره شده که توسط پزشکان به صورت قرض الحسنه در اختیار این واحد قرار داده شده است، تشکیل گردید .

واحد وام سازمان نظام پزشکی می کوشد تا همچنان در عرصه خدمات رسانی ونوسازی شیوه های تعامل اقتصادی و ارتباطی با طیف ها و طبقات مختلف اعضای سازمان نظام پزشکی پیشتاز و پیشرو باشد .

مرکز اصلی واحد وام در سازمان مرکزی تهران بوده و این واحد نیز دارای 14 نمایندگی فعال در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ کشور با بیش از 50000 عضو از بدو تاسیس تا کنون می باشد .

پرداخت وام

پرداخت وام واعتبارات تنها مختص به کلیه اعضاء سازمان نظام پزشکی و بستگان درجه یک آنها می باشد که با رعایت ضوابط تعیین شده پرداخت می گردد.

سپرده گذاری در قالب وجوه اداره شده

در این نوع سپرده گذاری ها شما اعضای محترم سازمان نظام پزشكی به عنوان تصمیم گیرنده نهایی با متمركز نمودن حساب های بانكی خود در صندوق وام قادر خواهید بود برای خود و عزیزان خود این مكان را فراهم نمایید تا از طریق سپرده گذاری در صندوق وام ، تسهیلاتی تحت عنوان وجوه اداره شده متناسب با شرایط و ضوابط دریافت نمایید .

انواع تسهیلات واحد وام: (وام عادی - وام طلایی-وام زمرد-وام نور-وام نوین)

الف: وام عادی

پرداخت وام عادی تا سقف 600,000,000 ریال به شرح ذیل :

هر یك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان "هر کدام به تنهایی" می توانند نسبت به دریافت سه فقره وام به مبلغ 200,000,000 ریال جمعاً به مبلغ 600,000,000 ریال اقدام نمایند.)

با شرایط سپرده گذاری و مسدود ماندن 40% مبلغ وام از سپرده تا پایان اقساط حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال برای هر وام با کارمزد 3% سالیانه به میزان 2/5 برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط x) 2x = مدت سپرده گذاری به ماه)

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 200.000.000 ریال وام با بازپرداخت 18 ماهه باشد می بایست مبلغ 80,000,000 ریال را به مدت 9 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید.

80.000.000 × 2.5 = 200.000.000

مبلغ وام

 • تعداد اقساط = 2x
 • تعداد اقساط = (2 × 9) = 18 ماه
 • مبلغ اندوخته200.000.000 × %40 = 80.000.000 ریال
 • 200.000.000 × %3 = 6.000.000 ریال

کارمزد یكسال

خالص پرداخت 206.000.000 - 6.000.000 = 200.000.000 ریال

مواردی در خصوص وام عادی

 • اعضای محترمی که اقدام به دریافت وام عادی می نمایند مبلغ اندوخته آنان پس از دریافت وام تا پایان پرداخت اقساط مسدود می گردد و مبلغ اندوخته آنان پس از پایان اقساط قابل برداشت می باشد .
 • میزان کارمزد وام عادی اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 3% سالیانه می باشد .
 • میزان وام درخواستی معادل 2/5 برابر مبلغ سپرده گذاری
 • واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام عادی را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد. فرمول x) 2x = مدت سپرده گذاری به ماه)
 • در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.
 • حداقل مدت سپرده گذاری شش ماه وحداكثر بیست وشش ماه می باشد .

ب: وام نور

پرداخت وام تا سقف 600.000.000 ریال به شرح ذیل :

(هر یك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان "هر کدام به تنهایی" می توانند نسبت به دریافت سه فقره وام به مبلغ 200.000.000 ریال جمعاً به مبلغ 600.000.000 ریال اقدام نمایند.)

با سپرده گذاری و مسدود ماندن 35% مبلغ وام ازسپرده تا پایان اقساط حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال برای هر وام با کارمزد 4% سالیانه به میزان 8.1 برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط x) 3x = مدت سپرده گذاری به ماه)

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 200.000.000 ریال وام با بازپرداخت 18 ماهه باشد می بایست مبلغ 111.200.000 ریال را به مدت 6 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید

 • مبلغ وام 111.200.000 × 1.8 ~ 200.000.000
 • تعداد اقساط = 3x
 • تعداد اقساط = (3 × 6) = 18 ماه
 • مبلغ اندوخته 200.000.000 × %4 = 8.000.000
 • کارمزد یکسال 200.000.000 × %4 = 8.000.000
 • خالص پرداخت وام 208.000.000 - 8.000.000 = 200.000.000 ریال
 • (پرداخت وام سپرده) مبلغ کل 200.000.000 + 41.200.000 = 241.200.000 ریال
 • مبلغ برگشت سپرده همزمان با پرداخت وام = 41.200.000

مواردی در خصوص وام طرح نور

 • اعضای محترمی که اقدام به دریافت وام طرح نور می نمایند 35% مبلغ وام از سپرده ی آنها مسدود می ماند ، مابقی به همراه وام به آنها عودت داده خواهد شد.
 • میزان کارمزد وام های طرح نور اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4% سالیانه می باشد .
 • میزان وام درخواستی معادل 1.8 برابر مبلغ سپرده گذاری
 • واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام طرح نور را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد.
 • فرمول x) 3x = مدت سپرده گذاری به ماه)
 • در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.
 • حداقل مدت سپرده گذاری شش ماه وحداكثر بیست وشش ماه می باشد.

ج: وام زمرد

پرداخت وام تا سقف 600.000.000 ریال به شرح ذیل :

هر یك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان "هر کدام به تنهایی" ،می توانند نسبت به دریافت سه فقره وام یه مبلغ 200.000.000 ریال جمعاً به مبلغ 600.000.000 ریال اقدام نمایند.

مبلغ سپرده گذاری پس از پرداخت 50 درصد مبلغ اقساط وام دریافتی به متقاضی استرداد می گردد و حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال برای هر وام با کارمزد 4% سالیانه به میزان 2 برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط x) 2x-1 = مدت سپرده گذاری به ماه )

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 200.000.000 ریال وام با بازپرداخت 17 ماهه باشد می بایست مبلغ 100.000.000 ریال را به مدت 9 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید

 • مبلغ وام 100.000.000 × 2 = 200.000.000
 • تعداد اقساط =  2x - 1
 • تعداد اقساط =  (2 × 9) - 1 = 17 ماه
 • * اقساط مبلغ سپرده به وام گیرنده استرداد میگردد %50 با پرداخت
 • مبلغ اندوخته 200.000.000 × %50 = 10.000.000 ریال
 • خالص پرداخت وام 200.000.000 = 208.000.000 - 8.000.000 ریال
 • کارمزد یکسال 200.000.000 × %4 = 8.000.000 ریال

مواردی در خصوص وام طرح زمرد

 • اعضای محترمی که اقدام به دریافت وام طرح زمرد می نمایند مبلغ اندوخته آنان پس از دریافت وام با پرداخت 50 درصد ازاقساط به وام گیرنده استرداد می گردد.
 • میزان کارمزد وام های طرح زمرد اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4%سالیانه می باشد .
 • میزان وام درخواستی معادل 2 برابر مبلغ سپرده گذاری
 • واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام طرح زمرد را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد. فرمول x) 2x-1 = مدت سپرده گذاری به ماه )
 • در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.
 • حداقل مدت سپرده گذاری شش ماه وحداكثر بیست وشش ماه می باشد.

وام طلایی

پرداخت وام طلایی تا سقف 600.000.000 ریال به شرح ذیل می باشد :

هر یك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان "هر کدام به تنهایی" می توانند نسبت به دریافت سه فقره وام به مبلغ 200.000.000 ریال تا سقف 600.000.000 ریال اقدام نمایند .)

با سپرده گذاری وعودت سپرده در هنگام دریافت وام تا سقف 200.000.000ریال برابر میزان سپرده با کارمزد 5% سالیانه حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با تعداد اقساط =x) 2x-2مدت سپرده گذاری (

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت مبلغ 200.000.000 ریال وام با بازپرداخت 16 ماهه باشد می بایست مبلغ 200.000.000 ریال را به مدت 9ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید.

 • تعداد اقساط =  2x - 2
 • تعداد اقساط =  (2 × 9) - 2 = 16 ماه
 • کارمزد یکسال 200.000.000 × %5 = 10.000.000 ریال
 • مبلغ کل پرداختی وام و سپرده 400.000.000 = 200.000.000 + 200.000.000 ریال
 • خالص پرداخت وام 200.000.000 = 210.000.000 - 10.000.000 ریال

مواردی در خصوص وام طلائی

 • اعضاءمحترمی که اقدام به دریافت وام طلایی می نمایند مبلغ سپرده گذاری آنان همزمان با پرداخت وام مسترد خواهدگردید.
 • میزان کارمزد وام های طلایی اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 5% می باشد
 • مبلغ سپرده گذاری میزان وام درخواستی معادل
 • حداقل مدت سپرده گذاری شش ماه و حداکثر بیست وشش ماه می باشد
 • در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد. امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد
 • واحد وام سازمان با ارائه فرمولی خاص (به شرح ذیل)تعداد اقساط باز پرداخت وام طلایی رادراختیاروام گیرندگان قرار داده وخوددرتعیین اقساط هیچ گونه دخالتی ندارد
تعداد اقساط = 2x - 2

ه: وام ویژه نوین

پرداخت وام نوین تا سقف 600.000.000 ریال به شرح ذیل می باشد :

هر یك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان "هر کدام به تنهایی" می توانند نسبت به دریافت سه فقره وام به مبلغ 200.000.000 ریال جمعاً به مبلغ 600.000.000 ریال اقدام نمایند .)

با سپرده گذاری وعودت سپرده در هنگام دریافت وام حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال معادل 80%مبلغ سپرده گذاری با کارمزد 4 % سالیانه حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با تعداد اقساط =x) 3x-4 مدت سپرده گذاری (

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت مبلغ 200.000.000 ریال وام با بازپرداخت 17 ماهه باشد می بایست مبلغ 250.000.000 ریال را به مدت 7ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید.

 • تعداد اقساط =  3x - 4
 • تعداد اقساط =  (3 × 7) - 4 = 17 ماه
 • کارمزد یکسال 200.000.000 × %4 = 8.000.000 ریال
 • خالص پرداختی 200.000.000 = 208.000.000 - 8.000.000 ریال
 • مبلغ برگشت سپرده همزمان با پرداخت وام 450.000.000 = 250.000.000 + 200.000.000

مواردی در خصوص وام نوین

 • اعضاءمحترمی که اقدام به دریافت وام نوین می نمایند مبلغ سپرده گذاری آنان همزمان با پرداخت وام مسترد خواهدگردید.
 • میزان کارمزد وام های نوین اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4% می باشد.
 • مبلغ سپرده گذاری 80% میزان وام درخواستی معادل
 • حداقل مدت سپرده گذاری شش ماه و حداکثر بیست و شش ماه می باشد.
 • در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد. امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.
 • واحد وام سازمان با ارائه فرمولی خاص (به شرح ذیل) تعداد اقساط باز پرداخت وام نوین رادراختیاروام گیرندگان قرار داده وخوددرتعیین اقساط هیچ گونه دخالتی ندارد.

ارتباط با واحد وام سازمان

در راستای رفاه حال اعضای محترم سازمان و تسهیل در ارایه ی خدمات ، در پاره ای از مراكز استان ها و شـــهرهای بزرگ ، یك نماینده از سوی واحد وام سازمان مركزی حضور دارد كه نقطه ی اتصال تهران و آن شهر می باشد . لذا اعضای محترم سازمان نظام پزشكی و خانواده ی محترم آن ها جهت ثبت نام و یا دریافت وام در شهرستان ها ، می توانند با مراجعه به نمایندگان واحد وام در نظام پزشكی شهرستان های منتخب و در غیر این صورت از طریق ارسال مدارك توسط پست به نشانی سازمان مركزی : تهران ، خیابان كارگر شمالی ، بالاتر از جلال آل احمد ، خیابان فرشی مقدم (شانزدهم) ، پلاك 119، كدپستی 1439837953، طبقه اول واحد وام اقدام نمایند . اعضای محترم سازمان نظام پزشكی مستقر در تهران جهت ثبت نام و یا دریافت وام ، به واحد وام سازمان مركزی مراجعه نمایند . تلفن 84130 سازمان نظام پزشكی (واحد وام) همه روزه از ساعت 8 صبح لغایت 14:30 آماده ی راهنمایی اعضای محترم می باشد .

واحد وام سازمان نظام پزشکی

نمایندگی های واحد وام سازمان نظام پزشکی در کل کشور

ردیف

استان

تلفن ثابت

آدرس همکاران نظام پزشکی استان ها

1

اصفهان

03136693023

خ شهید صدوقمیدان برج

2

ارومیه

04433441010

خ شهید بهشتیکوچه 15

3

اهواز

06135586640

فاز دو پاداد- روبروی مسجد آل محمد

4

تبریز

04135561499

خ ارتش جنوبی- جنب تالار معلم- کوچه شعار-پ10

5

رشت

01333461715

فلکه رازی- بلوار شیون فومنی- مجتمع ادارات

6

شیراز

07136311125

بلوار شهید رجایی(فرهنگ شهر)- نرسیده به دارایی- روبروی بانک تجارت- کوچه 17

7

قزوین

02833794001

مینو دشت- بلوار شهید صیاد شیرازی- بالاتر از میدان حافظ- خ پرواز- جنب اداره پست

8

کرج

02632534241

میدان آزادگان- بلوار 45 متری کاج- نبش شهید پامچال جنوبی

9

کرمان

03432450413

بلوار جمهوری خ شفا- کوچه 19

10

کرمانشاه

08338210505

بلوار مصطفی امامی- جنب تجاری مسکونی غدیر

11

گرگان

01732233140

خ ولیعصر-عدالت 23- مجتمع آراد- طبقه دوم

12

مشهد

05136025070

بلوار سجاد- انتهای خ حامد جنوبی9

13

همدان

08138270905

بلوار خواجه رشید- جنب پلی کلینیک شکری موحد

14

یزد

03537269045

میدان مهدیه- ساختمان پزشکان مهدیه- بلوک B