چهارشنبه، 2 خرداد 1403

 

به اطلاع همکاران محترم می رساند جهت اخذ مجوز تبلیغات به همراه مدارک ذیل به نظام پزشکی مراجعه فرمایید.

 

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات مطب/دفترکار در فضای مجازی L1 

 

اصل مدرک شناسایی (کارت نظام پزشکی /کارت ملی /شناسنامه /گذرنامه)

  اصل و تصویر پروانه طبابت

گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی 

فایل تصویر پروفایل (تصویر متقاضی/تابلو استاندارد مطب)

 تکمیل فرم درخواست تبلیغات مطب/ دفتر کار در فضای مجازی R1

 

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات موسسات پزشکی در فضای مجازی L2

 

اصل مدرک شناسایی (کارت نظام پزشکی /کارت ملی /شناسنامه /گذرنامه)

تصویر پروانه مؤسسه صادره از وزارت بهداشت یا سازمان بهزیستی

اصل و تصویر پروانه مطب مسئول فنی

گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی

فایل تصویر پروفایل (تابلو استاندارد مطب/در صورت ثبت لوگو مستندات مربوطه)

 تکمیل فرم درخواست تبلیغات موسسات پزشکی در فضای مجازی R2

 

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات مطب/دفترکار در تمامی رسانه ها به جز فضای مجازی L3

 

اصل مدرک شناسایی (کارت نظام پزشکی /کارت ملی /شناسنامه /گذرنامه)

تصویر و اصل پروانه طبابت

گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی

متن محتوای پیام (CD، نمونه متن، ...)

 تکمیل فرم درخواست تبلیغات مطب/دفتر کار در تمامی رسانه ها به جز فضای مجازی R3

 

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات موسسات پزشکی در تمامی رسانه ها به جز فضای مجازی L4

 

اصل مدرک شناسایی (کارت نظام پزشکی /کارت ملی /شناسنامه /گذرنامه)

تصویر پروانه مؤسسه صادره از وزارت بهداشت یا سازمان بهزیستی

اصل و تصویر پروانه مسئول فنی

گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی

متن محتوای پیام (CD، نمونه متن، ...)

 تکمیل فرم درخواست تبلیغات موسسات پزشکی در تمامی رسانه ها به جز فضای مجازی R4

 

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات افتتاحیه مطب/دفترکار L5

 

اصل مدرک شناسایی (کارت نظام پزشکی /کارت ملی /شناسنامه /گذرنامه)

اصل و تصویر پروانه طبابت

گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی

متن محتوای پیام (CD، نمونه متن، ...)

 تکمیل فرم درخواست تبلیغات افتتاحیه مطب/دفترکار R5

 

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات افتتاحیه موسسات L6

 

اصل مدرک شناسایی (کارت نظام پزشکی /کارت ملی /شناسنامه /گذرنامه)

تصویر پروانه مؤسسه صادره از وزارت بهداشت یا سازمان بهزیستی

اصل و تصویر پروانه مسئول فنی

گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی

متن محتوای پیام (CD، نمونه متن، ...)

 تکمیل فرم درخواست تبلیغات افتتاحیه موسسات R6

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات بیمارستان ها در رسانه های محیطی L7

 

اصل مدرک شناسایی (کارت نظام پزشکی /کارت ملی /شناسنامه /گذرنامه)

تصویر پروانه مؤسسه صادره از وزارت بهداشت یا سازمان بهزیستی

اصل و تصویر پروانه مسئول فنی

گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی

متن محتوای پیام (CD، نمونه متن، ...)

 تکمیل فرم درخواست تبلیغات موسسات پزشکی در سایر رسانه ها R7

 

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات (عرضه کننده/توزیع کننده/تولید کننده) کالاهای سلامت محور L8

 

مدارک لازم برای صدور مجوز تبلیغات کالای سلامت محور (عرضه کننده/توزیع کننده/تولید کننده)

 تکمیل فرم درخواست تبلیغات کالای سلامت محور R8

 


متقاضیانی که تمایل دارند از فرآیند اقدام بر روی درخواست مجوز تبلیغات مطلع شوند اینجا کلیک فرمایند.

همچنین لازم به ذکر می باشد، فرم درخواست صرفاً جهت  اطلاع لینک می باشد.