شنبه، 5 اسفند 1402

مشاور اجرایی

مجید اقتصادی نژاد

مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع