ﺳﻪشنبه، 16 خرداد 1402

مدیریت امور مالی

دکتر فردین قائدی

مدیر امور مالی

اداره حسابداری عمومی

بهاره عسکری

رئیس حسابداری عمومی

حسابداری مدیریت

مریم کمالی

کارشناس مسئول حسابداری مدیریت

حسابداری درآمد

ربابه خادمی شهریور

کارشناس مسئول درآمد

صدور اسناد و دفترداری

فاطمه خسروی

مسئول صدور اسناد و دفترداری

رسیدگی اسناد

علی احسنی

مسئول رسیدگی اسناد