پنجشنبه 19 تیر 1399

کادر درمان را شکست داده ایم؟

صعود بیاد آسمانیان سلامت

دوخت خانگی ماسک

باغ فردوس اهواز؛ محل دفن قربانیان کرونایی

عکاس: ایرنا

تمبر قهرمانان وطن

عکاس: ( طراح اثر)علیرضا ذاکری

مرگ سالمندان در اثر کرونا

عکاس: نقاش اسپانیایی خوان لوچنا،

Physical Distancing

زاگرس شعله ور

مبارک باد

غروب ماه خدا