شنبه 09 فروردین 1399

جبهه یکی است! مردم و مردم و مردم

تامین بر فراز

عکاس: امین برنجکار

چنگال یادآور دست ها و شکم های خالی

پزشک همراه اهالی روستا

عکاس: امیرعلی رزاقی

عبدالجلیل، پزشک همراه اهالی روستا

عکاس: امیرعلی رزاقی

جامعه پزشکی دردمند اما همراه

عکاس: سازمان

می آیم...

عکاس: رضا فهیمی

سقوط آرزوها

عکاس: محمود حسینی/ تسنیم

بازی زندگی

عکاس: سیدصادق حسینی

شهادت سردار مقاومت

عکاس: انالله و انا الیه راجعون