شنبه 10 خرداد 1399

مبارک باد

غروب ماه خدا

ای خدای بی کسان

ماه رمضان ماه سلامت روح و جسم

جبهه یکی است! مردم و مردم و مردم

تامین بر فراز

عکاس: امین برنجکار

چنگال یادآور دست ها و شکم های خالی

پزشک همراه اهالی روستا

عکاس: امیرعلی رزاقی

عبدالجلیل، پزشک همراه اهالی روستا

عکاس: امیرعلی رزاقی

جامعه پزشکی دردمند اما همراه

عکاس: سازمان