پنجشنبه، 30 دی 1400

 

این قسمت صرفا جهت درج انتقادات، پیشنهادات و ثبت شکایت از نحوه اجرایی ارایه خدمات اداری سازمان به مراجعان محترم در نظر گرفته شده است.
توجه:
جهت ثبت و پیگیری پرونده های شکایت از کادر درمانی لازم است شاکی با دردست داشتن اصل و کپی کارت ملی و مستندات موجود به نظام پزشکی شهر محل انجام خدمات درمانی مورد شکایت مراجعه نماید.

 

رهگیری درخواست

بازیابی کد رهگیری

دریافت اطلاعات رهگیری با استفاده از کد درخواست

ارسال درخواست جدید

الویت :