پنجشنبه، 20 مرداد 1401

نخبگان پزشکی

شاید بمنظور توصیف ارزش و جایگاه رفیع حرفه پزشکی، شاید تنها توجه به مفهوم آیه 32 سوره مائده کافی باشد؛ جائیکه پروردگار می فرماید "هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد گویی همه انسانها را زنده داشته است"
پزشکان، این فرشتگان زمینی، طی قرن ها از زمان بقراط و ابن سینا و ... تا کنون قضای الهی را به دستان خود به شفای بندگان بدل نموده اند. 

جانفشانی پزشکان در دوره معاصر به گونه ای بوده است که این روزها رویشان حتی از جامه سپیدشان هم سفید تر است.

بالغ بر 130 هزار پزشک اعم از عمومی و متخصص، چه در بخش خصوصی و دولتی، در بیمارستان های علوم پزشکی و ... در قالب 20 شاخه تخصصی، بر عهدی که بسته اند استوارند.

لذا بمنظور ارج نهادن به سالها تحصیل، سالهای بی خوابی و تحمل شرایط سخت، بر آن هستیم تا بعنوان نخستین بار پایه گذار جشنواره تجلیل از نخبگان پزشکی باشیم. جشنواره ای که در آن از پیش کسوتان و سایر مفاخر حوزه های پزشکی در قالب اعطای یازده نشان ویژه تجلیل به عمل خواهد آمد. انتخاب این برگزیدگان بر اساس آئین نامه ای صورت خواهد پذیرفت که مشروح آن در بخش ارکان اجرایی قابل مطالعه می باشد.