مشخصات نرگس عقبائی

مشخصات عضو سازمان
 نرگس عقبائی
نرگس عقبائی


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/7/3
تاریخ انقضا 1400/6/3