مشخصات پریسا مقدم

مشخصات عضو سازمان
 پریسا مقدم
پریسا مقدم


مدارک تحصیلی: تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دکترای حرفه‌ای پزشکی