مشخصات رؤیا فاتحی

مشخصات عضو سازمان
 رؤیا فاتحی
رؤیا فاتحی


مدارک تحصیلی: تخصص پزشکی قانونی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-میدان فاطمی ک بهرام مسیری پ 9 و 5

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/3/3
تاریخ انقضا 1399/12/28