مشخصات آزاده محبی

مشخصات عضو سازمان
 آزاده محبی
آزاده محبی


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: کرمان-کرمان-بیمارستان افضلی پور
تلفن:3222250

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان كرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/4/12
تاریخ انقضا 1398/4/10