مشخصات الهام یعقوبی

مشخصات عضو سازمان
 الهام یعقوبی
الهام یعقوبی


مدارک تحصیلی: تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1396/7/10
تاریخ انقضا 1399/7/1