مشخصات الهام السادات هاشمیان نائینی

مشخصات عضو سازمان
 الهام السادات هاشمیان نائینی
الهام السادات هاشمیان نائینی


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: اصفهان-نایین-بیمارستان حشمتیه
تلفن:03232259061