مشخصات زهرا انفاسی

مشخصات عضو سازمان
 زهرا انفاسی
زهرا انفاسی


مدارک تحصیلی: تخصص زنان و زایمان
دکترای حرفه‌ای پزشکی