مشخصات فریده شفقت

مشخصات عضو سازمان
 فریده شفقت
فریده شفقت


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
دکترای حرفه‌ای پزشکی

فهرست پروانه: