مشخصات سیما مسعودنیا

مشخصات عضو سازمان
 سیما مسعودنیا
سیما مسعودنیا


مدارک تحصیلی: تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: آذربایجان شرقی-عجب شیر-بیمارستان امام خمینی
تلفن:6224202-4

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1397/7/17
تاریخ انقضا 1399/6/2