نشست نایب رییس شورای عالی نظام پزشکی با مسئولین انجمن تغذیه

نشست نایب رییس شورای عالی نظام پزشکی با مسئولین انجمن تغذیه

نشست نایب رییس شورای عالی نظام پزشکی با مسئولین انجمن تغذیه

دکتر گل علیزاده نایب رئیس اول شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نشستی با مسئولان انجمن تغذیه چالش های فراروی این گروه از جامعه پزشکی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در این نشست که آقایان دکتر رزاز رئیس انجمن تغذیه و دکتر قمی عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران هم حضور داشتند چالش های فراروی همکاران تغذیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تعیین تعرفه بر اساس کدهای تعریف شده در کتاب ارزش نسبی خدمات،تعیین حق السهم برای همکاران شاغل در مراکز درمانی ،مداخله افراد و رشته های غیر مرتبط  در امر تغذیه در بخش هایی مانند ICU و نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات از جمله موارد مطروحه در جلسه بود.

۱۳۹۷/۰۲/۱۰