رئیس شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شد

رئیس شورای عالی نظام پزشکی انتخاب  شد

رئیس شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شد

در جلسه ای که امروز با حضور منتخبین شورای عالی نظام پزشکی در هفتمین دوره فعالیت سازمان نظام پزشکی تشکیل شد، با اکثریت آراء دکتر ظفرقندی به عنوان رئیس شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در جلسه افتتاح شورای عالی نظام پزشکی در هفتمین دوره فعالیت سازمان نظام پزشکی  که امروز در محل این سازمان برگزار شد  از بین اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی دکتر محمد رضا ظفرقندی ، دکتر عزت اله گلعلیزاده ، دکترعلیرضا اسپید و دکتر محسن مصلحی خود را به عنوان کاندیدا معرفی نموده که با اکثریت آراء دکتر محمد رضا ظفرقندی به عنوان رئیس شورای عالی ، دکتر عزت اله گلعلیزاده به عنوان نایب رئیس اول ، دکتر علیرضا اسپید نایب رئیس دوم و دکتر محسن مصلحی به عنوان دبیر شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شدند.

۱۳۹۶/۰۷/۰۱