پرداخت جریمه و دیه جایگزین حکم زندان

پرداخت جریمه و دیه جایگزین حکم زندان

پرداخت جریمه و دیه جایگزین حکم زندان

با پیگیری های رییس کل سازمان نظام پزشکی حکم زندان دو نفر از همکاران لغو شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی پیرو مکاتبه و پیگیری های رئیس کل سازمان نظام پزشکی از ریاست محترم قوه قضائیه جهت مساعدت و رفع مشکل صدور حکم زندان دو نفر از همکاران ، با موافقت رئیس محترم قوه قضائیه مقرر گردید پرداخت دیه و جریمه جایگزین حکم زندان گردد.

۱۳۹۶/۱۱/۰۳