اعتراض نظام پزشکی به تعرفه های بلاوجه و بدون مبنای وزارت نیرو

اعتراض نظام پزشکی به تعرفه های بلاوجه و بدون مبنای وزارت نیرو

اعتراض نظام پزشکی به تعرفه های بلاوجه و بدون مبنای وزارت نیرو

سازمان نظام پزشکی کل در نامه ای به سازمان بازرسی کل کشور اعتراض خود را نسبت به تعرفه های بلاوجه و مطالبات بدون مبنای وزات نیرو اعلام نمود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی متن نامه در ذیل آمده است :

 

 

۱۳۹۷/۰۳/۱۹