جلسه مجمع عمومی صندوق تعاون و رفاه تشکیل شد

جلسه مجمع عمومی صندوق تعاون و رفاه تشکیل شد

جلسه مجمع عمومی صندوق تعاون و رفاه تشکیل شد

جلسه فوق العاده مجمع عمومی صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی تشکیل و اعضای جدیدهیات مدیره آن انتخاب شدند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در روز پنج شنبه مورخ 26 مهرماه سالجاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی با حضور ریاست کل سازمان تشکیل و اعضای هیات مدیره جدید آن انتخاب شدند.

اعضای شورایعالی پس از استماع گزارش هیات مدیره صندوق نسبت به انتخاب اعضای جدید که از سوی ریاست کل سازمان معرفی شده بودند رای گیری انجام داده و افراد زیر را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی به مدت دو سال  انتخاب نمودند.

دکتر علیرضا زالی

دکتر محمد بیات

دکتر حسین بابایی

دکتر محمد رضا جباری

دکتر سعید کاظمی

و دکتر یدالله سهرابی به عنوان بازرس

۱۳۹۷/۰۷/۲۶