واکنش نظام پزشکی به گزارش شرق و جوابیه این روزنامه

واکنش نظام پزشکی به گزارش شرق و جوابیه این روزنامه

واکنش نظام پزشکی به گزارش شرق و جوابیه این روزنامه

اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان نظام پزشکی در واکنش به گزارش روزنامه شرق با تیتر جراحان اجاره ای توضیحاتی را در این زمینه ارائه نمود که روزنامه شرق مورخ چهارشنبه 12 دیماه 1397 جوابیه ای را در خصوص توضیحات سازمان نظام پزشکی صادر نموده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی جوابیه روزنامه شرق به واکنش سازمان نظام پزشکی در خصوص گزارش جراحان اجاره ای در ذیل آمده است:

۱۳۹۷/۱۰/۱۲