روزمه معاونت انتظامی

جناب آقای دکتر علي فتاحي

سوابق اجرايي
  • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1371
  • معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 71 تا 76
  • مدیر کل درمان مستقيم سازمان تأمین اجتماعی از سال 76 تا 80
  • مدیر عامل بیمارستان میلاد از سال 80 تا 85
  • معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی از سال 85 تا 86
  • دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی تهران از سال 84
  • عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران(2 دوره)
  • رئیس هیأت مدیره بیمارستان میلاد از سال 91
  • عضو هیأت مدیره بیمارستان عرفان
  • معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی