جدول فایل های آموزشی

 

ردیف

عنوان

فرمت فایل دانلود

ردیف

عنوان

فرمت فایل دانلود

1

راهنمای کامل کارشناسان

15

کار با کارتابل نامه های دریافتی

2

راهنمای کامل مدیران

16

تنظیمات سیستم های کاربری

3

راهنمای کامل مسئولین ثبت

17

فایل جمع‌آوری نمونه امضای مدیران

4

راهنمای کامل مسئولین دفاتر

18

جستجو و اختتام نامه ها

5

راهنمای فکس

19

ارجاع نامه ها

6

موضوع و کلیدواژه

20

تبدیل پیشنویس به نامه، ویرایش و امضا و ارجاع آن

7

ایجاد پیشنویس و ثبت نامه داخلی

 

21

ثبت نامه ارسالی برای مدیران ارشد

8

ثبت نامه داخلی

22

ثبت نامه ارسالي براي مسئول ثبت

9

ثبت نامه ارسالی در دبیرخانه

23

ثبت نامه دریافتی

10

ارسال پیشنویس

24

ثبت نامه های در انتظار

11

ثبت نامه دریافتی در دبیرخانه

25

دريافت و چاپ نامه

12

کار با کارتابل پیشنویس ها

26

آشنایی با صفحه رابط کاربري

13

کار با کارتابل پیشنویس های ثبت شده

27

مشاهده نامه و بخش های تشکیل دهنده آن

14

کار با کارتابل نامه های ارجاع داده شده

28

ویرایش گیرندگان و تهیه پیشنویس مشابه