سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 06 آبان 1400

نخستین جلسه شورای عالی نظام پزشکی 6 آبان 1400