سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 16 بهمن 1398

23 جلسه مجمع انجمنهای پزشکی 16 بهمن 98

  

تصویر آلبوم
نام عکاس: محمد متقیان