سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 28 آذر 1398

30 جلسه شورای عالی نظام پزشکی 28 آذر

  

تصویر آلبوم
نام عکاس: محمد متقیان