سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 23 آبان 1398

24 جلسه هئیت مدیره تهران در انجمن جامعه جراحان 23 آبان 978

  

تصویر آلبوم
نام عکاس