سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 30 شهریور 1398

جلسه رئیس کل سازمان با رئیس سازمان مالیات کل کشور 30 شهریور 98

      

تصویر آلبوم
نام عکاس