سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 شهریور 1398

سومین جلسه کمیته مرکزی تبلیغات سازمان نظام پزشکی 27 شهریور 98

  

تصویر آلبوم
نام عکاس