سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 09 شهریور 1398

دهمین نشست کارشناسی مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی 7 شهریور 98

  

تصویر آلبوم
نام عکاس