سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 12 خرداد 1398

هیات کارشناسی سازمان جهانی بهداشت در امور مامایی با ریس کل سازمان و اعضا جامعه مامایی در شورای عالی27 مهر 96

تصویر آلبوم
نام عکاس