سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 23 اسفند 1401

مکاتبات سازمان نظام پزشکی در خصوص تعیین تکلیف تعرفه‌ها

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی تصویر مکاتبات انجام شده در خصوص تعیین تکلیف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در ذیل آمده است:

روتیتر