سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 18 اردیبهشت 1401

بوی تبعیض در تعرفه های تعیین شده به مشام می رسد

دکتر ایرج خسرونیا در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که تعرفه های مصوب هیات وزیران برای سال 1401 حاصل تفکر غیرکارشناسی است، گفت: پزشکی که برای نوشتن نسخه باید تمام بدن بیمار را معاینه و همه سوابق بیماری او را ارزیابی نماید ، همچنین داروهای دریافتی از قبل وکلیه آزمایشات و رادیو گرافی وctوMri  فرد را مورد بازبینی و بازخوانی قرار دهد چطور می تواند با تعرفه صد هزار تومان زندگی کند؟!

وی با اشاره به تورم موجود و چند برابر شدن هزینه های اداره مطب افزود: حتی در تعرفه های تعین شده نیز بوی تبعیض به مشام می رسد؛  برای سنین مختلف ویزیت مجزا تعین کرده اند اما برای یک فرد هشتاد ساله با ده ها بیماری ویزیت جدا گانه تعیین نشده است!!

وی خاطرنشان کرد: عدم توجه به طب مادر و نادیده گرفتن پزشکان نسخه نویس اسباب ناراحتی همکاران و خروج از گردونه طبابت را فراهم نموده است که امیدواریم در دولت و مجلس گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات متخصصین داخلی و مرتفع نمودن مشکلات آن ها وجود داشته باشد.

انتهای پیام

روتیتر