سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 20 اردیبهشت 1400

زمانبندی برگزاری هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و بنابر اعلام دبیرخانه هیات مرکزی نظارت بر هشتمین دوره انتخابات سازمان پزشکی زمانبندی ها به شرح ذیل است:

 

فعالیت

مسئول اقدام

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ثبت نام از داوطلبان عضویت در انتخابات 

هیات اجرایی شهرستان ها

400/2/30

400/3/5

تبلیغات کاندیداهای تائید صلاحیت شده

کاندیداها

400/4/14

400/4/23

برگزاری انتخابات و شمارش آراء

هیئت نظارت و اجرایی شهرستان ها و تهران

400/4/25

400/4/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن  دبیرخانه مرکزی هیات نظارت :84138464

روتیتر