سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 11 آبان 1399

ابلاغ مصوبه شورای عالی نظام پزشکی در خصوص هزینه های کرونایی

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ، تصویر نامه دکتر ظفرقندی در ذیل آمده است:

روتیتر