سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 06 مهر 1399

رئیس نظام پزشکی شهرستان اراک منصوب شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی تصویر حکم انتصاب دکتر هوشنگ بحرینی در ذیل آمده است:

روتیتر