سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 23 مرداد 1399

نام گذاری خیابانی به نام مدافعلان سلامت شهرستان شاهرود

به گزارش اداره کل روابط عمومی؛ تصویر نامه دکتر حسین صالحی مقدم رئیس نظام پزشکی شاهرود خطاب به رئیس شورای اسلامی این شهرستان در ذیل آمده است:

روتیتر: رئیس نظام پزشکی شاهرود خواستار شد: