سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 12 مرداد 1399

ضرورت استفاده از تجربیات بدست آمده برای سیاستگذاری در ادامه همه گیری کووید19

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ دکتر علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی  در نامه ای خطاب به دکتر نمکی وزیر بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی ضمن اشاره به برگزاری جلسات با حضور صاحبنظران؛ متخصصین و کارشناسان مرتبط با همه گیری کووید 19 ؛ نکاتی را جهت بهره مندی در آینده نزدیک براساس تجربیات گذشته برای کنترل موثر تر بیماری کووید 19 بیان نمود.

تصویر نامه در ذیل  آمده است:

 

 

سایر ضمائم در فایل پیوست موجود است.

 

 

روتیتر: در نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به وزیر بهداشت مطرح شد: