سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 15 تیر 1399

تسریع در اجرای تصمیمات اتخاذ شده درخصوص شمول تسهیلات به جامعه پزشکی

به گزارش اداره کل روابط عمومی تصویر نامه مهدی علیخانی معاون فرهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور  خطاب به پور اصغری معاون سازمان برنامه و بودجه در راستای تسریع در اجرای تصمیمات اتخاذ شده در جلسه 99/3/31 آن سازمان که با حضور دکتر ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی و ارائه درخواست مبنی بر "شمول تسهیلات و وام بانکی به مطب جامعه پزشکی که در اثر شیوع بیماری کرونا آسیب دیده اند" در ذیل آمده است:

روتیتر: معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی معاون اول رئیس جمهور خواستار شد: