سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 28 فروردین 1399

کار مستندسازی حماسه ایثارگری جامعه پزشکی کشور به صورت رسمی کلید خورد

به گزارش اداره کل روابط عمومی تصویر متن این حکم در ذیل آمده است:

 

روتیتر