سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 24 بهمن 1398

برابری جنسیتی در بخش مالی و بانکی

این روزنامه نوشته آمار نشان می‌دهد که زنان در بخش مالی درآمد کمتر و رشد کندتری نسبت به مردان دارند. همین مساله باعث افزایش انتقادات شده است. نسبت سه به یک مدیران مرد به زن با وجود آن که نیمی از کارمندان را زنان تشکیل می‌دهد از سال 2015 تا کنون ثابت مانده است. 

«پیشرفت برای تلکام» دیگر تیتر این روزنامه، به پیشرفت در ماجرای ادغام تی-موبایل، زیرمجموعه، شرکت تلکام، برای ادغام با رقیب کوچکتر امریکایی خود اسپرینت پرداخته است. دادگاه فدرال امریکا مانعی برای این ادغام نمی‌بیند، چند مرحله دیگر اما تا نهایی شدن آن باقی مانده است. در این میان سهام شرکت اسپرینت تا 70 درصد افزایش یافته است. البته شرکت ‌های تلکام و تی-موبایل نیز افزایش ارزش سهام خود را تجربه کردند. در صورت نهایی شدن این ادغام شرکت تلکام 42 درصد شرکت حاصل را دریافت خواهد کرد.

روتیتر